„ M Ű H E L Y  A  V I L Á G R A ”

Műhelyvilág Alapítvány - Népi kézműves termékek Webáruháza

Rólunk

A "Műhely a világra" projekt a székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megvalósítás alatt álló programja.

Intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület által fenntartott egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény, székhelyintézmény, tagintézmény és telephely feladat ellátási helyekkel rendelkezik. Intézményegységink: alapfokú oktatás intézményegység, szakiskolai intézményegység, utazó gyógypedagógiai intézményegység. Tagintézményünkben óvodai és fejlesztő iskolai intézményegység is működik.

Működési helyünk Székesfehérvár, Magyarország és Közép-Kelet Európa egyik legősibb és legnagyobb múltú települése. A budapesti agglomeráció peremén az első jelentős nagyváros, Fejér megye központja, közúti és vasúti csomópont. A régió legnagyobb népességű, Magyarország 9. legnagyobb városa. Iskolánk városunk központjában, a belvároshoz közel, autóbusszal könnyen megközelíthető helyen fekszik. Az utazó gyógypedagógiai intézményegység hatóköre Székesfehérvár Megyeközponti Tankerület. Ezen szervezeti egység városaiban, falvaiban látjuk el az integráltan oktatott, nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók fejlesztését az óvodától a középiskoláig.

Szerteágazó tevékenységrendszerünk két fő területe a nevelő-oktató munka és a gyógypedagógiai szolgáltatás.

Nevelő-oktató tevékenység intézményünk valamennyi intézményegységében folyik. Tanulóinkat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján iskolázzuk be. Ebben az értelemben iskolánk "bemenet-szabályozott" intézmény. Tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és autizmussal élő tanulókat oktatunk-nevelünk. Autizmussal élő tanulóink számára külön csoportokat működtetünk a Budai úti és Liget sori telephelyen. Értelmileg akadályozott tanulóink tagintézményünkben részesülnek nevelő-oktató tevékenységben.

Pedagógiai programunkban meghatározott, hogy szakmai munkánk elsődleges célja a sajátos nevelési igény kielégítése, a habilitáció, rehabilitáció megvalósítása sérülésspecifikus eszközök, tartalmak, terápiák alkalmazásával. Nevelésfilozófiánkat áthatja a habilitációs célok tág értelmezése, vagyis nevelési rendszerünk egészének habilitációs feladatok szerinti összehangolása. Nevelési folyamataink a tanuló egyéni nevelési szükségletére, mikrofolyamatokban differenciált tevékenységre épülnek. A habilitációs/rehabilitációs céljaink helyi tantervünk egészét áthatják, megmutatkoznak a tantárgyi programban, de elsődlegesen a tanítás-tanulás napi gyakorlatában az órákon és a tanítási órán kívüli tevékenységben.

Olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a különösséget, a másságát is elfogadva.

Iskolánk széleskörű szolgáltatást kínál, napközit, tanulószobát, szakkört, sportkört, kutyás terápiát szervez, logopédiai ellátást, gyógytestnevelést biztosít, habilitációs, rehabilitációs tevékenységet végez.

A tanulók különleges gondozási igényét kielégítve fejlesztő és terápiás csoportokat szervezünk. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével is segítjük a családokat. Eseti gondozó, ellátó munkával járulunk hozzá a tanulók egészségügyi ellátásához, a segédeszközök beszerzéséhez, a folyamatos használatának elsajátításához. A hétvégi programkínálatunkkal, a szünidei táborokkal tesszük változatossá, tartalmassá a tanulók szabadidőtöltését.

A Köznevelési Törvény által biztosított feladatokból gyógypedagógiai szolgáltatás terén a következőket látjuk el: utazószakember-hálózat ellátása, gyógypedagógiai módszertani intézményünk szakmai tanácsadással segíti a szülőket, többségi pedagógusokat, gyakorlóhelyet biztosítunk a főiskolákon, egyetemeken tanuló gyógypedagógus hallgatóknak.

Jelen projekt megvalósítója a szakiskolai intézményegységhez tartozó szakképzésben részt vevő szakiskolai korosztály.

ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

A szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán – az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése.

A pedagógus feladata biztosítani az enyhén értelmi fogyatékos, alapfokú iskolai tanulmányaikat befejezett tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon a szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, a problémákkal való megbirkózás képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú tanulásszervezést.

A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.

SZAKISKOLA

A tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa a szakiskola, mely a gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési-oktatási intézmény. Az alapfokú gyógypedagógiai nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva differenciált segítséget nyújt a szakma tanulásához, a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátításához, a tanulók társadalmi beilleszkedéséhez, felkészíti tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra.

A speciális nevelés az egyéni bánásmód és az egyéni haladás elvére épül, melyben folyamatos a praktikus ismeretek oktatása, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztése. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket is megszerezzék. Ennek alapvető fontosságú eszköze a szakma iránti szeretet kialakítása, a minőségi, pontos munkavégzésre nevelés.

A fiatalok munkanélkülisége ellen az egyik lehetséges eszköz az iskolázottság, a szakképesítés megszerzése. Fontos törekvésünk, hogy az iskola felkészítő, nevelő-oktató munkája összhangban legyen a munkaerő-piaci igényekkel és követelményekkel. A tudásalapú társadalom új kihívásokat, elvárásokat jelent intézményünk számára is.

A lehetőségekhez képest minden felvett tanulónk számára szakmát, megélhetést jelentő szakképesítést kívánunk biztosítani. Törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás. Eltökélt szándékunk, hogy tanulóink olyan tudásra, erkölcsi normákra tegyenek szert, amelyek alkalmassá teszik őket a munkahelyen való beilleszkedésre, a közösségi életre, ahol alkalmazni tudják a kulturált viselkedés szabályait. Képesek legyenek érdekeik érvényesítésére, eredménnyel, sikeresen helyezkedjenek el szakmájukban. A szakiskolának, a benne folyó pedagógiai tevékenységnek elsősorban a fiatalok szakemberré válásának előkészítését, a munkára, a szakmai hivatásra való nevelését kell szolgálnia.

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

Az értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszeri betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, valamint a szakképzésben részt venni nem tudó tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

Alapítvány célja, tevékenysége, jellege, időtartama: MEGNÉZEM

Alapítvány támogatásának kérése: INFORMÁCIÓ

Műhely
Webáruház virtuális kosár Kosárba: